zpět na seznam

OBNOVA PAMÁTEK 2007 - REKONSTRUKCE NEBO KONZERVACE?

7. konference s výstavou a exkurzí

Datum a místo konání:
Konference - 20.03.2007 - úterý - od 9 do 18 hodin
Exkurze - 21.03.2007 - středa - od 9 hodin
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 (MAPKA)

Posluchači:
Konference je určena projektantům, stavitelům, restaurátorům, zaměstnancům veřejné správy a památkových ústavů, investorům a všem dalším zájemcům, kteří se věnují ochraně památek.

Uzávěrka přihlášek je 9. 3. 2007.

Akreditace:
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (hodnoceno 2 body)
Akreditace Ministerstva vnitra pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

Anotace:
Pojem „rekonstrukce“ se při obnově stavebních památek užívá velmi často, ale ne vždy ve správné souvislosti. Rekonstrukce se významově nepřekrývá s opravou. Má své vlastní jednoznačně definované významy. Znamená uvedení do původního stavu nebo přestavbu. Ve významu návratu ke staršímu nedochovanému stavu patří k základním pojmům památkové péče. Ale právě otázka, zda při péči o architektonické dědictví přistupovat k rekonstrukci zaniklého stavu fyzicky, představuje velký teoretický i praktický problém. Názory na vhodnost návratů k zaniklému stavu se různí. Někdy velmi bojovně. Na jedné straně stojí obhajoba výtvarného ideálu, na straně druhé poukaz na nevěrohodnost výsledků, napáchané škody a etickou problematičnost vytváření nových památek. Nemá smysl si klást otázku v poloze ano-ne. Smysl má diskutovat o tom, za jakých podmínek ano a za jakých ne. Otázka rekonstrukcí má v památkové péči řadu poloh. Jejich šíři si můžeme přiblížit na příkladu Staroměstského náměstí v Praze. Záměr znovu postavit Mariánský sloup je ilustrací rekonstrukce celé zaniklé památky. Nebo může jít o doplnění chybějící části. Arkýř kaple Staroměstské radnice byl v květnu 1945 zničen a obratem nahrazen kopií. Úplně jiná situace nastane při rekonstrukci starší podoby existující stavby. Dům U Kamenného zvonu se dochoval v barokní úpravě, ale byl regotizován. Znamenalo to otlučení barokních fasád, vybourání stropů, likvidaci poměrně hodnotných interiérů, novou střechu … Při obnově fasád běžně dochází k rekonstrukcím starší barevnosti. Konference "OBNOVA PAMÁTEK 2007 - REKONSTRUKCE NEBO KONZERVACE?“ nabídne pohled významných odborníků. Účast lze doporučit všem, kdo se profesionálně obnovou historických staveb zabývají, zejména projektantům, pracovníkům stavebních firem, restaurátorům, pedagogům, investorům, pracovníkům stavebních úřadů a samozřejmě památkářům.
Ing.arch. Miloš Solař - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Program přednášek:
20. 3. 2007 - úterý - od 9 do 18 hodin - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

8:15 - 8:45 Prezence účastníků

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS, spol. s r.o.
ZAHÁJENÍ

Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
ÚVOD

Prof.PhDr. Mojmír Horyna - Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta UK
CO VLASTNĚ LZE REKONSTRUOVAT?

Ing.arch. Milena Hauserová, CSc - Fakulta architektury ČVUT v Praze
O SMYSLU REKONSTRUKCÍ

10:45 -11:00 přestávka

Ing.arch. Miloš Solař - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
ÚVOD DO PROBLEMATIKY REKONSTRUKCÍ V PAMÁTKOVÉ PÉČI

Mgr. Silvia Šujanová - Pamiatkový úrad SR, pracoviště Banská Štiavnica
PROBLEMATIKA REKONŠTRUKČNÝCH METÓD Z POHĽADU ICH UPLATNENIA V POSLEDNOM DESAŤROČÍ V PAMIATKOVEJ REZERVÁCII BANSKÁ ŠTIAVNICA

diskuse

12:45 - 13:45 oběd

Prof.PhDr. Miloš Stehlík - Národní památkový ústav, ú.o.p. v Brně
Doc.Ing.arch. Jaroslav Drápal, CSc. - VÚT Brno
OŽIVENÍ KRÁLOVSKÉ KAPLE PANNY MARIE V BRNĚ I.

PhDr. Petr Kroupa - Národní památkový ústav, ú.o.p. v Brně
REKONSTRUKCE V MEZINÁRODNÍCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH

15:05 - 15:20 přestávka

Ing. Petr Macek - Ústav pro dějiny umění, Filozofická fakulta UK
REKONSTRUKCE PLÁŠTĚ PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště
REKONSTRUKCE VE VZTAHU K AUTENTICITĚ PAMÁTKY - OPRÁVNĚNOST A RIZIKA

diskuse

Uvedené časy přestávek jsou orientační.

Na konferenci bude možné zakoupit odbornou literaturu z produkce NPÚ a GRADA i dalších vydavatelství.


Program exkurzí:
21. 3. 2007 - středa

 • Betlémská kaple - slavnostní aula a lapidárium

  provází: Prof.Ing.arch. Karel Kibic, DrSc.

  9:00 - 10:00 hod.
 • Staroměstská radnice - gotická věž a exteriéry

  provází: Ing.arch. Miloš Solař

  9:30 - 10:30
 • Národní muzeum - seznámení se stavem hlavní budovy před rekontrukcí, prohlídka Pantheonu a kupole muzea

  provází: Bc. Karel Ksandr

  10:00 - 11:00
                                                                                                                                 • Zápis do exkurzí bude v den konference. 
                                                                                                                                  Z kapacitních důvodů se mohou zúčastnit jen návštěvníci přednášek, a to pouze jedné exkurze.
                                                                                                                                  Sraz vždy 10 min před začátkem prohlídky. Délky prohlídek jsou orientační. 

                                                                                                                                  Poplatky:
                                                                                                                                  Vstupné dne 20. 3. pro zaměstnance NPÚ: 950,-Kč (včetně sborníku)
                                                                                                                                  Vstupné dne 20. 3. pro ostatní posluchače: 1.450,-Kč (včetně sborníku)
                                                                                                                                  Oběd dne 20. 3.: 150,-Kč
                                                                                                                                  Exkurze dne 21. 3.: 100,-Kč (pouze pro účastníky přednášek)
                                                                                                                                  Sborník navíc: 300,-Kč

                                                                                                                                  Ceny jsou vč. DPH.

                                                                                                                                  Přihlášku k prezentaci firmy na doprovodné výstavě nebo inzercí ve sborníku vám zašleme na vyžádání.

                                                                                                                                  Související dokumenty:

                                                                                                                                  Související odkazy: