zpět na seznam

ZÁVADY V PROJEKTOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB

odborný seminář

Datum a místo konání:
04.10.2007 - čtvrtek - od 9 do cca 13 h
HOTEL KRYSTAL, José Martího 2/407, Praha 6 (MAPKA)

Přednášející a obsah semináře:

    • Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT: 
     NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH

     Závady ve stadiu projektování, použití materiálů,provedení montáže,dokončení provedených prací bez důsledné kontroly. Nerespektování a nesprávný výklad platných požárních norem. Nedostatečné rozpracování výkresů pož.bezpečnostního řešení. Chyby ve výpočtech, nesprávné použití technických listů. Nadměrně krátký čas k vypracování pož.bezpečnostního řešení. Neopodstatněná snaha o co max. úsporu finančních prostředků. Nedostatečné odborné znalosti. Nevhodná připravenost stavby a podmínky pro montáž pož.bezpečnostních zařízení.

    •  Ing. Marek Pokorný - Fakulta stavební ČVUT:
     ZATEPLENÍ BUDOV V SOULADU SE SOUČASNÝMI POŽADAVKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
    • Obvodové zdivo nově budovaných i stávajících staveb je v dnešní době nejčastěji zateplováno kontaktním zateplovacím systémem – ETICS (external thermal isolating composite system) s použitím expandovaného polystyrenu – EPS jakožto tepelného izolantu. Avšak stále existující nebezpečí požárů obvodových konstrukcí si vyžaduje zvýšenou pozornost při návrhu, posuzování a realizačních kontrolách těchto konstrukcí. Rozdílné požadavky požární legislativy na zateplení stávajících a nově realizovaných objektů, specifika zateplení rodinných a bytových domů, řešení požárních pásů na fasádě mezi jednotlivými požárními úseky (např. byty) apod. Srovnání chování tepelného izolantu z EPS a minerálního vláken jakožto dvou nejpoužívanějších izolantů na příkladech dvou požárních experimentů.

    •  Ing. Daniel Šimmer - Fakulta stavební ČVUT: 
     ZÁVADY V PROVÁDĚNÍ NÁTĚRŮ, NÁSTŘIKŮ A OBKLADŮ

     K dosažení požadované požární odolnosti konstrukcí je často třeba použít dalších prvků. Protipožární obklady, nástřiky a nátěry jsou nejčastěji používanými systémy zvýšení požární odolnosti. Problém nastává, pokud tato ochrana není funkční, což se někdy projeví až při požáru. Proto je nutné dbát na správný návrh a realizaci těchto prostředků a neopomíjet jejich údržbu či obnovu.

    •  Ing. Petr Kejklíček - PKPO (Profesní komora požární ochrany):
     SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘI POŽADAVKU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

     Protipožární prosklení a navrhované konstrukce - zásady provádění, praktické příklady realizace. Příklady nedostatků projektové dokumentace při zpracování cenových nabídek u prosklených stěn. Řešení protipožárních prostupů instalací -příklady správných a chybných aplikací v praxi. Využití obkladových konstrukcí a protipožárních skel v požárních pásech - příklady.

    •  Stanislav Bastl - PKPO (Profesní komora požární ochrany):
     SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

     Názvosloví a značení PBZ v PD podle platných předpisů, rozdíly proti dřívějšímu značení. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení ve vazbě na technická zařízení požární ochrany.Změny staveb před dokončením a jejich vliv na projektovou dokumentaci. Příklady nedostatků projektové dokumentace při zpracování cenových nabídek. Ukázky nedostatků projektové dokumentace zjištěných následně při provozu požárně bezpečnostních zařízení.


    • Program:

    • 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
    • 09:00 - 13:00 Přednášky
    • V přestávce občerstvení zdarma
    • 13:00 Oběd
    • Konec semináře je orientační.

     Poplatek:
     Vstupné: 1.290,-Kč za osobu
     Oběd: 120,-Kč za osobu (není podmínkou)
     Ceny jsou uvedeny včetně DPH 19%.

     Bodové ohodnocení:
     Členové ČKAIT obdrží 1 kredit za účast na semináři.

     Uzávěrka přihlášek:
     Nejpozději 7 dní před termínem konání semináře je nutné zaslat na náš email, fax nebo adresu přihlášku a potvrzení o platb

      

     Související odkazy: