zpět na seznam

OBNOVA PAMÁTEK 2008 - RESTAUROVÁNÍ

8. konference s výstavou a exkurzí

Datum a místo konání:
Přednášky - 18.03.2008 - úterý - od 9 do 18 hodin
Exkurze - 19.03.2008 - středa - od 9 hodin
Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 (MAPKA)

Uzávěrka přihlášek:
7. 3. 2008
Přihlášku najdete na konci této stránky.


Záštita a spolupráce:
Národní památkový ústav - ústřední pracoviště
Český národní komitét ICOMOS
Fakulta architektury ČVUT v Praze

 

Akreditace:
Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT.
Průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


Posluchači:
Konference je určena projektantům, stavitelům, restaurátorům, historikům, zaměstnancům památkových ústavů, muzeí, galerií, veřejné správy a dalších institucí, investorům a všem dalším zájemcům, kteří se věnují ochraně památek.


Anotace:

Restaurování patří spolu s rekonstrukcí a konzervací k základním prostředkům památkové péče. Klást si otázku, co vlastně „restaurováním“ rozumíme, se možná bude zdát zbytečné, protože jde o pojem obecně srozumitelný. Věc je ale složitější. Obsah tohoto pojmu se ve 20. století výrazně změnil a v současné době není jeho chápání jednoznačně vymezené. V 19. století se jím označovalo uvádění památek do stavu ideální slohové čistoty. Teoretickým východiskem současného pojetí je Benátská charta z roku 1964. Nicméně již to, že Benátská charta se oficiálně jmenuje „Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel“ naznačuje, že tento pojem je chápán v jiných souvislostech než se u nás užívá. Ke zmatkům přispívá i platný zákon o státní památkové péči, který pojem restaurování vymezuje zcela nevyhovujícím způsobem. Restaurování je obecnou formou přístupu k obnově věcí s vysokou kulturní hodnotou. Z dnešního pohledu je žádoucí restaurovat nejen umělecká díla, ale v odůvodněných případech i celé stavby či jejich památkově hodnotné, ale „neumělecké“ části. To vyvolává potřebu v praxi odlišit „restaurování“ uměleckých děl, které předpokládá mimořádné (umělecké) nadání restaurátora, od „restaurování“ chápaného ve smyslu obecné formy přístupu k obnově památky. Pro restaurování řemeslných prvků je adekvátní kvalifikované řemeslo, prováděné ovšem restaurátorským způsobem. Nahrazování řemeslníků akademickými malíři a sochaři je ve více ohledech nežádoucí a má kontraproduktivní důsledky. Názor na to, co je smyslem a cílem restaurátorského zásahu, se v čase vyvíjí a mění. Otázku, čeho a proč chceme restaurováním dosáhnout, je nezbytné si položit vždy znovu a vždy znovu na ní hledat aktuální odpověď. Co rozumíme restaurováním? Co je cílem restaurátorského zásahu? Kdy restaurovat a kdy pouze konzervovat? Je cílem restaurování vytvářet zmrzačená torsa? Vytvářet z památek minulosti díla současné tvorby? O obsahu a smyslu toho, co nazýváme restaurováním, je potřeba diskutovat. Konference OBNOVA PAMÁTEK 2008 - RESTAUROVÁNÍ nabídne pohled významných odborníků. Účast lze doporučit všem, kdo s restaurováním přicházejí do styku, tedy zejména restaurátorům, historikům umění, pracovníkům muzeí a galerií, technologům, projektantům, pedagogům, investorům, zástupcům stavebních firem zabývajících se obnovou památek a samozřejmě památkářům.

Ing.arch. Miloš Solař
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště


Program přednášek 18. 3. 2008:

úterý - od 9 do cca 18 hodin - Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Ing. Petr Dolejš - STUDIO AXIS:

ZAHÁJENÍ


Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:

ÚVOD


Doc.PhDr. Jiří Tomáš Kotalík, CSc. - Akademie výtvarných umění v Praze:

KULTURNĚ HISTORICKÉ KOŘENY POJMU RESTAUROVÁNÍ


PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc. - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:

RESTAUROVÁNÍ - OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBORU NA POČÁTKU 3. TISÍCILETÍ - SOUČASNÉ TEORETICKÉ MODELY


Ing.arch. Miloš Solař - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:

K OTÁZCE RESTAUROVÁNÍ V PAMÁTKOVÉ PÉČI


Mgr. Antonín Šimčík - Slezská univerzita v Opavě:

PROBLEMATIKA KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ V MUZEÍCH


Mgr. Martin Mádl PhD. - Ústav dějin umění AV ČR:

AUTENTICITA UMĚLECKÉHO DÍLA - LÁTKA, FORMA, OBSAH

 

diskuse


přestávka na oběd


Ing.arch. Marek Tichý - Archatt s.r.o.:

RESTAUROVÁNÍ STAVEB - TEORETICKÁ VÝCHODISKA V REÁLNÝCH SOUVISLOSTECH


Doc.Ing.arch.Akad.arch. Václav Girsa - Fakulta architektury ČVUT v Praze:

RESTAUROVÁNÍ ARCHITEKTURY - NA KONKRÉTNÍCH PŘÍKLADECH


Mgr.art. Luboš Machačko - Fakulta restaurování Univerzity Pardubice:

RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY – ÚVOD DO PROBLEMATIKY


Doc.PhDr. Vít Vlnas, PhD. - Národní galerie v Praze:

GALERIJNÍ RESTAUROVÁNÍ - OBTÍŽE, SPECIFIKA, PERSPEKTIVY


Akad. sochař Vojtěch Pařík - restaurátor

PRÁVNÍ ASPEKTY OCHRANY A OBNOVY PAMÁTEK


Doc.PhDr. Josef Štulc - Národní památkový ústav, ústřední pracoviště:

POZNÁNÍ HODNOT JAKO VÝCHODISKO RESTAUROVÁNÍ PAMÁTKY


diskuse


Na konferenci bude možné zakoupit odbornou literaturu.


Exkurze 19. 3. 2008:

středa - průběžně od cca 9 hodin

    • Vyšehrad (Slavín, Královská a knížecí akropole, Staré Purkrabství), 9-11h
    • průvodce: Ing.arch. Ondřej Šefců, NPÚ ústředí

      

    • Hotel Imperial (kavárna Imperial, salonek Topas), 15-16h
    • průvodci a přednášející: akad. sochař Vojtěch Pařík a Ing. Miroslav Diviš, Lasselsberger a.s.

      

    • Národní památník na Vítkově (ve stadiu rekonstrukce), 9-10h, 10-11h, 11-12h
    • průvodkyně: Mgr. Michaela Líčeníková, NPÚ ústředí


         Zápis do exkurzí bude v den konference. Uvedené délky exkurzí jsou orientační.

         Z kapacitních důvodů se mohou zúčastnit jen návštěvníci přednášek, a to pouze jedné z nabízených exkurzí.


          

         Poplatky:
         Vstupné dne 18. 3. pro zaměstnance NPÚ: 990,-Kč (včetně sborníku)
         Vstupné dne 18. 3. pro ostatní posluchače: 1.490,-Kč (včetně sborníku)
         Oběd dne 18. 3.: 150,-Kč
         Exkurze dne 19. 3.: 100,-Kč (pouze pro účastníky přednášek)
         Sborník navíc: 300,-Kč

         Ceny jsou vč. DPH.

          

         Přihlášku k prezentaci firmy na doprovodné výstavě nebo inzercí ve sborníku vám zašleme na vyžádání.

         Související dokumenty:

         Související odkazy: