zpět na seznam

SPRÁVNÍ ŘÁD

odborný seminář

Datum a místo konání:
22. 9. 2011 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Zdeňka Heřmanová - právní odbor Úřadu městské části Praha 11

- Základní zásady činnosti správních orgánů
- Správní orgány
- Účastníci řízení a zastoupení
- Lhůty a počítání času
- Postup před zahájením řízení a zvláštní ustanovení o postupu před zahájením řízení
- Průběh řízení v prvním stupni
- Ochrana před nečinností
- Odvolací řízení
- Přezkumné řízení a obnova řízení
- Exekuce
- Zvláštní ustanovení o některých řízeních a některých rozhodnutích
- Přezkoumávání rozhodnutí (rozklad, uspokojení účastníka po podání žaloby)
- Vyjádření, osvědčení, sdělení
- Veřejnoprávní smlouvy
- Stížnosti  

Doporučená literatura:
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D. Správní řád Komentář. C.H.Beck, 2009
- Vedral, V. Správní řád Komentář. Praha: Bova Polygon, 2006
- Ondruš, R. Průvodce úředníka novým správním řízením. Praha: Linde, 2006

  

                 Program:

                 08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
                 09:00 - 13:00 Přednášky

                 O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
                 Konec semináře je orientační.
                 Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".

                 Akreditace:
                 Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

                 Poplatek:
                 Vstupné: 1.290,-Kč za osobu.
                 Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

                 Uzávěrka přihlášek:
                 Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.