zpět na seznam

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI

odborný seminář

Datum a místo konání:
15. 11. 2011 - úterý - od 9 do 13 h
Lisabonská 4, Praha 9 (budova TIC ČKD) mapka

Přednášející:

JUDr. Martin Zídek - ředitel památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Jiří Klusoň - právník samostatného oddělení umění, Ministerstvo kultury ČR

 

Obsah semináře:

  • Novely zákona o státní památkové péči a stavebního zákona:

a) zákon č. 158/2007 Sb. - stanovení lhůty Národnímu památkovému ústavu pro písemné vyjádření k obnově památek a k zásahům v památkových rezervacích, památkových zónách a ochranných pásmech
b) zákon č. 189/2008 Sb. – úprava režimu osob z jiných členských států Evropské unie ve vztahu k provádění restaurování a archeologických výzkumů; podřízení procesu rušení prohlášení kulturních památek režimu správního řádu; podřízení procesu udělování povolení k provádění archeologických výzkumů režimu správního řádu
c) zákon č. 191/2008 Sb. – prodloužení lhůty pro vydání zásad územního rozvoje; prodloužení lhůty pro úpravy územně plánovací dokumentace schválené před rokem 2007; rozšíření okruhu staveb, které lze umisťovat v nezastavěném území nemajícím platný územní plán
d) zákon č. 307/2008 Sb. – posun rozhodovací pravomoci podle zákona o státní památkové péči, zvýšení horní hranice pokut podle zákona o státní památkové péči

  • Nové prováděcí předpisy k těmto zákonům:

a) vyhláška č. 187/2007 Sb. – stanovení náležitostí plánu území s archeologickými nálezy
b) nařízení vlády č. 170/2008 Sb. – prohlášení nových národních kulturních památek
c) nařízení vlády č. 50/2010 Sb. – prohlášení nových národních kulturních památek

  • Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech:

a) posuzování interiérových úprav
b) posuzování zásahů z hlediska podmínek stanovených v daném území

  • Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči:

a) závazná stanoviska mající podobu správního rozhodnutí podle § 67 a násl. správního řádu
b) závazná stanoviska mající podobu závazného stanoviska podle § 149 správního řádu

  • Ochranná pásma, jejich vymezování a změny

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.
Každý účastník obdrží "OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ".


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před datem konání nebo do naplnění kapacity sálu.