zpět na seznam

ZÁKON O STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČI /Ostrava/

odborný seminář

Datum a místo konání:
30. 5. 2013 - čtvrtek - od 12.30 do 16.30 - Ostrava
Vědecko-technologický park Ostrava, Technologická 372/2, Ostrava-Pustkovec mapka

Přednášející:

JUDr. Martin Zídek - ředitel památkové inspekce, Ministerstvo kultury ČR
 

Obsah semináře:

  • Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.):

a) zákon č. 158/2007 Sb. - stanovení lhůty Národnímu památkovému ústavu pro písemné vyjádření k obnově památek a k zásahům v památkových rezervacích, památkových zónách a ochranných pásmech
b) zákon č. 189/2008 Sb. – úprava režimu osob z jiných členských států Evropské unie ve vztahu k provádění restaurování a archeologických výzkumů; podřízení procesu rušení prohlášení kulturních památek režimu správního řádu; podřízení procesu udělování povolení k provádění archeologických výzkumů režimu správního řádu
c) zákon č. 191/2008 Sb. – prodloužení lhůty pro vydání zásad územního rozvoje; prodloužení lhůty pro úpravy územně plánovací dokumentace schválené před rokem 2007; rozšíření okruhu staveb, které lze umisťovat v nezastavěném území nemajícím platný územní plán
d) zákon č. 307/2008 Sb. – posun rozhodovací pravomoci podle zákona o státní památkové péči, zvýšení horní hranice pokut podle zákona o státní památkové péči

  • Nové prováděcí předpisy k těmto zákonům:

a) vyhláška č. 187/2007 Sb. – stanovení náležitostí plánu území s archeologickými nálezy
b) nařízení vlády č. 170/2008 Sb. – prohlášení nových národních kulturních památek
c) nařízení vlády č. 50/2010 Sb. – prohlášení nových národních kulturních památek

  • Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech:

a) posuzování interiérových úprav
b) posuzování zásahů z hlediska podmínek stanovených v daném území

  • Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči:

a) závazná stanoviska mající podobu správního rozhodnutí podle § 67 a násl. správního řádu
b) závazná stanoviska mající podobu závazného stanoviska podle § 149 správního řádu

  • Ochranná pásma, jejich vymezování a změny

 

Program:

12:00 - 12:30 Prezence posluchačů
12:30 - 16:30 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Poplatek:
Vstupné: 1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.