zpět na seznam

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2014 /Dolní Morava/

1. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
27. – 28. 3. 2014 - čtvrtek a pátek
Hotel Vista Dolní Morava

Uzávěrka přihlášek:

3. 3. 2014

Pořadatelé:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,

OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí,

STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha


za odborné záštity:

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR,

České asociace hydrogeologů a

České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti


a za aktivní účasti:

senátora Petra Šilara


Cíle konference:

Zákon č. 367/1990 Sb. přenesl na města a obce odpovědnost za majetek, který byl v předešlé době ve vlastnictví státu a právo hospodaření k němu vykonávaly organizace vodovodů a kanalizací. Usnesení vlády ČR č. 222 z 3. 7. 1991 zahájilo proces privatizace těchto státních podniků.

Pro mnoho „vodáren“ je významné datum 1. 1. 1994, kdy se začaly z někdejších krajských podniků vodovodů a kanalizací konstituovat nové podnikatelské subjekty, které nyní vlastní a/nebo provozují vodárenskou infrastrukturu. V roce 2014 tedy oslavujeme již 20 let od vzniku a je tedy vhodné „krátce se ohlédnout zpět“, ale především prodiskutovat vize dalšího rozvoje jedné z klíčových oblastí vodárenství, kterou tvoří využívání a nezbytná ochrana přírodních zdrojů podzemních vod.

Konference Podzemní vody ve vodárenské praxi chce přispět k významnému datu v historii vodárenství v České republice. Jejím hlavním cílem je posunout nás vpřed na prahu třetího tisíciletí. Historie vodárenství, hydrogeologie a využívání zdrojů podzemní vody nás k tomu zavazují.

 


Mediální partneři:

Časopis SOVAK (vydává SOVAK ČR)

Časopis Vodní hospodářství

 


Odborní garanti:

RNDr. Josef Datel, PhD. - Česká asociace hydrogeologů Praha

RNDr. Svatopluk Šeda - Česká asociace hydrogeologů Praha

Ing. Vladimír Pytl - SOVAK Praha

RNDr. Josef Slavík - Geotest a.s. Brno


Organizační garant:

Ing. Bohuslav Vaňous – Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Tel.: 465 642 433, 602 382 071

E-mail: sekretariat@vak.cz

http://www.vak.cz

 

PROGRAM 27. 3. 2014:

8,30 – 10,00 Příjezd, prezence, ubytování

10,00 – 10,40 Zahájení konference a projevy hostů


Přednáškový blok I

10,40 – 11,00 RNDr. Hana Prchalová:

Novinky v Evropském vodním právu z pohledu využívání a ochrany zdrojů podzemních vod

11,00 – 11,20 Prom. právník Jaroslava Nietscheová:

Podzemní vody pro vodárenské využití z pohledu českého práva

11,20 – 11,40 RNDr. Renáta Kadlecová a kol.:

Rebilance zásob podzemních vod v ČR

11,40 – 12,00 RNDr. Svatopluk Šeda:

Úloha hydrogeologů v procesu využívání zdrojů podzemní vody

12,00 – 13,30 Oběd


Přednáškový blok II

13,30 – 13,50 RNDr. Zuzana Keprtová:

Správci povodí – péče o vodní zdroje podzemních vod

13,50 – 14,10 Ing. Jiří Kožušníček:

Péče o podzemní vody ve vodárenské společnosti, aneb budou vody na Hané v ohrožení?

14,10 – 14,30 RNDr. Svatopluk Šeda:

Stav jímacích objektů podzemní vody v ČR a optimalizace jímacích území

14,30 – 14,50 Mgr. Jana Vrbová:

Řád jímací oblasti - nástroj pro řízení vodárenských odběrů z významných hydrogeologických struktur

14,50 – 15,10 Mgr. Jana Vrbová a RNDr. Svatopluk Šeda:

Stav ochranných pásem zdrojů podzemní vody v ČR a návrh postupu směřující k jejich sjednocování a vyváženosti

15,10 – 15,30 Ing. Jiří Novák:

Praktické zkušenosti s ochranou podzemních vod na jižní Moravě a hlavní problémy při stanovování a provozování ochranných pásem

15,30 – 16,00 Přestávka

16,00 – 16,50 RNDr. Jitka Novotná a RNDr. Svatopluk Šeda:

Rizikové činnosti ovlivňující vodárenského využívání podzemní vod (studny, vrty pro tepelná čerpadla, kanalizace, vsakování vod)

16,50 – 17,40 RNDr. Martin Milický a Doc.Ing. Naďa Rapantová, CSc.:

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxí

17,40 – 18,00 Vladislav Chrastný a kol.:

Možnosti využití izotopové geochemie ve vodárenské praxi


PROGRAM 28. 3. 2014:


Přednáškový blok III

9,00 – 9,30 RNDr. Josef Slavík:

Březovský vodovod – voda pro Brno

9,30 – 10,00 RNDr. Daniel Smutek:

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

10,00 – 10,30 Přestávka

10,30 – 11,00 RNDr. Ivan Koroš a RNDr. Vojtěch Kněžek:

Polická pánev – fenomén české hydrogeologie

11,00 – 11,30 Doc.Ing. Arnošt Grmela, CSc. a Doc.Ing. Naďa Rapantová, CSc.:

Jímání podzemní vody v oblastech těžby nerostných surovin

11,30 – 12, 00 RNDr. Svatopluk Šeda:

Litovelské Pomoraví – odběr vody versus ochrana lužního lesa a obecné problémy vztahu jímání podzemní vody a ochrany přírody

12,30 – 14,00 oběd a odjezd.

 

 

 

Další pokyny:

Účastnický poplatek na konferenci (bez ubytování) činí 2 900,-Kč/os. bez DPH, (tj. 3 509,-Kč včetně DPH 21%) zahrnuje veškeré organizační výdaje, stravování během celé konference včetně večerního rautu, doprovodný program (wellness včetně bazénu, fitcentrum, golfový simulátor, bowling) a sborník v elektronické formě.

Platební údaje:

Účastnický poplatek ve výši 3 509,-Kč (tj. cena včetně DPH) prosíme uhradit bankovním převodem na účet pořadatele Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. č. 254520639/0300 u ČSOB.

Daňový doklad vystavíme do 15 dnů po platbě.

Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.

 

Přihlášky k účasti prosíme zaslat elektronickou poštou do 3. 3. 2014 na:
sekretariat@vak.cz

 

 

Tel.: 465 642 433
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.


Další služby:

- Ubytování:

Ubytování bude hrazeno účastníky konference individuálně na recepci hotelu Vista, Velká Morava 46, 561 69 Dolní Morava, GPS souřadnice: N 50.9.11, E 16.48.91

Noclehy závazně rezervujte na sekretariat@vak.cz

Podrobnosti o hotelu zde:

http://www.hotel-dolnimorava.cz/ubytovani/

- Lyžování:

Dolní stanice čtyřsedačky se nachází v těsné blízkosti hotelu – dále viz:

http://www.dolnimorava.cz/sjezdovky-a-vleky/

Zájemci o lyžování mohou využít služeb půjčovny lyžařského vybavení.

Pozvánku s přihláškou a ceník Hotelu Vista si můžete stáhnout níže:

Související dokumenty: