zpět na seznam

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
11. 11. 2014 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7 /cca 250 metrů od stanice metra Nádraží Holešovice na trase "C", vlakového i autobusového nádraží a několik minut od středu Prahy/ mapka

Přednášející a obsah semináře:

Ing.arch. Filip Tittl - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Ing. Renáta Pintová Králová - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Spoluautoři nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy)

 

Seminář k Nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m Prahy (Pražské stavební předpisy), které nabývá účinnosti 1. 10. 2014 a nahrazuje doposud platnou vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu.

 

  • Úvod a základní informace:

- obsah a struktura nařízení, koncepce předpisu

- legislativní kontext, účinnost, přechodná ustanovení

- hlavní změny oproti dosavadnímu předpisu

- vztah k územně plánovací dokumentaci

- vybrané nové pojmy (stavba individuálního bydlení, společně řešený celek, podkrovní a ustupující podlaží)

 

  • Územní předpisy (umísťování staveb):

- uliční čára, uliční prostranství, vztah k umisťování sítí technické infrastruktury

- stavební čára, umisťování staveb s ohledem na uliční a stavební čáru, odvozování ze stávající zástavby, územní studie

- výšková regulace (princip výškových hladin, určení výšky)

- odstupy staveb a odstupy staveb od hranice pozemku (princip požadavků, způsoby průkazu)

- požadavky na parkování (způsob výpočtu, základní počty stání, vázaná a návštěvnická stání, přepočet v území / minima a maxima)

- připojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu (základní přehled)

- regulace staveb pro reklamu a reklamních zařízení

 

  • Stavební předpisy (technické požadavky na stavby):

- struktura stavební části, srovnání s vyhláškou 268/2009 Sb.

- vztah nařízení a technických norem, způsob odkazování na normové hodnoty

- hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

- požadavky na osvětlení

- ochrana proti hluku a vibracím

- bezpečnost a přístupnost při užívání

- zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky

O přestávce podáváme zdarma občerstvení.
Konec semináře je orientační. 


Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


Poplatek:
1.090,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.