zpět na seznam

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2019 /Rychnov nad Kněžnou/

6. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
10. - 12. 4. 2019 - středa až pátek
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou mapka

Téma konference:
ÚZEMÍ VYHRAZENÁ PRO ODBĚR VODY PRO LIDSKOU SPOTŘEBU


 

Cíle konference:

První leden 1994 byl pro mnoho „vodáren“ zásadním dnem, kdy se začaly z někdejších krajských podniků vodovodů a kanalizací konstituovat nové podnikatelské subjekty, které od té doby vlastní a/nebo provozují vodárenskou infrastrukturu. V roce 2019 tedy oslavujeme již 25 let od jejich vzniku a 6. ročník odborné konference PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI, tentokrát 3-denní, si dovolujeme věnovat tomuto významnému výročí.

Minulý ročník jsme se seznámili se stavem jímacích objektů podzemní vody a s rozvíjející se aktivitou, kterou jsme nazvali „Renesance vodárenské hydrogeologie“. Důvodem k volbě tohoto tématu byla skutečnost, že stávající zdroje, desítky let využívané bez nějaké zásadnější údržby, ukázaly své „slabiny“ právě v posledních letech, kdy došlo k významnému útlumu odtokového procesu v důsledku klimatického sucha. Prezentovány tak byly postupy řešení obnovy takto postižených jímacích území.

V přednáškách, které zazní v letošním ročníku, se během prvního dne konference setkáme s praktickými výstupy obnovy jímacích území, včetně ukázek zcela nových technologií při jejich regeneraci. Druhý den konference pak bude věnován problematice oblastí zdrojů pro lidskou spotřebu, tedy území, kde se podzemní voda tvoří a akumuluje, odolávajíc více či méně úspěšně antropogennímu tlaku. Téma mimořádně aktuální za situace, kdy na jedné straně ubývá možnosti tvorby podzemní vody, ať již v důsledku nižších srážkových úhrnů, nebo stále častější zástavby v „zelené krajině“, v důsledku kůrovcové kalamity spojené s odlesňováním infiltračních území, apod., a na druhé straně se nám pesticidy, farmaka a jiné polutanty dostávají i do hlubších zdrojů podzemní vody. A my nemáme často území tvorby té „naší“ vody učené pro lidskou spotřebu řádně ošetřena, neboť žijeme v bláhové naději, že nás ochrání desítky let stará pásma hygienické ochrany, protože stát z nich jedním novelizovaným paragrafem vodního zákona „udělal“ nadále platná ochranná pásma vodních zdrojů. Jak složitá je cesta k nápravě a jaká úskalí technická i právní nás na cestě k zachování využitelnosti našich vodních zdrojů čekají, ale i to, jak četná úskalí řešit, se Vám za pomocí špičkových odborníků pokusíme ukázat.

Přednášková část konference bude zakončena slavnostním večerem v režii společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, slavící právě 25 let od jejího vzniku. A kdo bude schopen ráno vstát, pro toho je připravena exkurze do míst potenciálního odběru podzemní vody pro vodárenskou soustavu Východní Čechy z hydrogeologického rajónu 4270 Vysokomýtská synklinála, kde uvidíte nově regenerované přetokové vrty s vydatností až 100 l/s, ti ostatní si mohou „Na Studánce“ vyslechnout přednášku s ilustracemi seznamujících nás s alternativami zajišťování zdrojů pro lidskou spotřebu ze zdrojů povrchové vody, kde se například pod Orlickými horami uvažuje s vybudováním přehradní nádrže na pitnou vodu v Pěčíně nebo s nádrží Mělčany, která by mohla sloužit i jako zdrojové místo umělé infiltrace povrchové vody do vod podzemních.

 

Program konference:

 

  • 10. 4. 2019 středa

 

8,30 – 10,00 Příjezd, prezence, ubytování / Občerstvení
10,00 – 11,00 Zahájení konference a projevy hostů                        

11,00 – 11,40 RNDr. Svatopluk Šeda:                                   
Renesance vodárenské hydrogeologie se pomalu rozbíhá

11,40 – 12,00 Ing. Radim Ptáček Ph.D.:                
Zkušenosti s opravou hlubokých vrtů

12,00 – 14,00 Oběd

14,00 – 14,20 Mgr. Rudolf Kalousek:      
Obnova havarovaného vrtu V-3 Horní Čermná    

14,20 – 14,50 Rudolf Lidařík, RNDr. Svatopluk Šeda:
Regenerace jímacího území Lažany a efektivnější metody regenerace

14,50 – 15,10 RNDr. František Pastuszek:                          
Produkční analýza vodárenských vrtů

15,10 – 15,30 Mgr. Ivo Černý:
Regenerace vrtů ultrazvukem

15,30 – 15,50 Občerstvení

15,50 – 16,10 Mgr. Petr Nakládal:           
Karotážní měřeni kvality injektáže ve vrtech na tepelná čerpadla

16,10 – 16,40 JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.:       
Právní úprava udržovacích prací na jímacích objektech v chráněných územích a na „cizích pozemcích“

16,40 – 17,00 RNDr. Ladislav Bíža:                                       
Ochranná území zdrojů vod

17,00 – 17,45 Volné diskusní příspěvky z vodárenské praxe

19,00 – 21,00 Večeře
do 24,00 Volný prostor pro neformální diskusi a přátelská setkání

 

  • 11. 4. 2019 čtvrtek

 

9,00 – 9,20 Ing. Jan Uhlík, Ph.D.:
Využití matematických modelů pro účely stanovení ochranných pásem vodního zdroje

9,20 – 9,40 Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc.:       
Využití geofyziky při stanovování ochranných pásem zdrojů podzemní vody

9,40 – 10,00 Mgr. Vít Kodeš, Ph.D.:        
Jaké směsi cizorodých látek lze najít v podzemních vodách

10,00 – 10,30 Občerstvení

10,30 – 11,00 RNDr. Svatopluk Šeda:
Vodní útvary podzemní vody a jejich individuální a centrální využívání

11,00 – 11,30 RNDr. Hana Prchalová:
Chráněná území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu a jejich role v plánech povodí

11,30 – 12,00 RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D., Ing. Anna Hrabánková:
Metodika pro hodnocení stavu chráněných území podzemní a povrchové vody vymezených podle čl. 7 Rámcové směrnice o vodě č. 2000/60/ES

12,00 – 14,00 Oběd

14,00 – 14,30 Mgr. Antonín Zajíček, Ph.D.:
Jakost povrchových a drenážních vod (živiny, pesticidy a jejich metabolity) a jejich potenciální vliv na vodní zdroje

14,30 – 15,00 Ing. Barbora Sedlářová, Ing. Eva Juranová:
Požadavky na kontrolu provozu úpraven pitných podzemních vod z hlediska radioaktivity

15,00 – 15,30 Ing. Zbyněk Kulhavý, Ph.D.:
Generel odvodňovacích staveb jako nástroj řešení konfliktu zemědělství a požadavků na množství a jakost vody

15,30 – 16,00 Doc. Ing. Petr Kupec Ph.D.:
Zadržování vody v lesních ekosystémech

16,00 – 16,30 Občerstvení

16,30 – 17,00 Ing. Jiří Urban:     
Ekozemědělství - alternativa k tradičnímu zemědělství pro ochranná pásma vodních zdrojů

17,00 – 17,30 RNDr. Daniel Smutek:
Je živá voda od Železných hor stále živá?

17,30 – 17,50 Závěr 1. a 2. jednacího dne

19,00 – 24,00 Slavnostní společenský večer k 25. výročí založení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

 

  • 12. 4. 2019 pátek

 

9,30 – 11,30

* Exkurse pro čilé do jímacího území Cerekvice nad Loučnou - Pekla s regenerovanými artéskými vrty o vydatnosti až 100 l/s a tlakem na zhlaví až 10 barů.

* Alternativně, pro méně čilé, prezentace Povodí Labe o možných variantách využití povrchových vod pod Orlickými horami pro vodárenské účely (nádrže Pěčín a Mělčany).

 

Pořadatelé:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
FINGEO s.r.o., Choceň
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha

Odborná záštita:

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Česká asociace hydrogeologů

Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
Ing. Jan Uhlík, Ph.D.

Organizační garant – přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:

STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz

Mediální partnerství:


EnviWeb.cz


Vodarenstvi.cz

VAKinfo

Vodovod.info - vodárenský portál


Cena pro posluchače:

Poplatek za účast na konferenci (bez ubytování) je 3.800 Kč včetně DPH 21% za osobu a zahrnuje veškeré organizační výdaje, texty přednášek v elektronické formě, občerstvení o přestávkách, 2x oběd, 1x večeři, 1x slavnostní večeři, účast na exkursi (bez ceny za případnou autobusovou dopravu).
Daňový doklad vystavíme do 15 dnů po platbě. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

V Poznámce přihlášky prosíme potvrdit jmenovitě, kdo se zúčastníte:

1/ Společenského večera 11. 4. 2019 k 25. výročí založení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

2/ Exkurze 12. 4. 2019 do jímacího území Pekla nebo prezentace Povodí Labe
 

Cena za firemní prezentaci:
Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 4.500 Kč včetně DPH 21% a zahrnuje pronájem místa pro umístění vlastního panelu, roletky apod. ve vstupní hale po oba dny konference. Poplatek nezahrnuje vstupné na konferenci.
V případě zájmu nám prosím zašlete závaznou objednávku s uvedením fakturačních údajů na náš e-mail: studio@studioaxis.cz

 

Ubytování:
Ubytování je možné přímo v místě konání a každý účastník konference si jej objednává a hradí individuálně:
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 389 200 / E-mail: recepce@hotelstudanka.cz
http://www.hotelstudanka.cz/
Při objednávce ubytování je nutné nahlásit, že jste účastníci konference!

 

Konference je akreditována v programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a u MV pro vzdělávání úředníků veřejné samosprávy.