zpět na seznam

PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2020 /Rychnov nad Kněžnou/

7. ročník odborné konference

Datum a místo konání:
21. - 22. 10. 2020 - středa a čtvrtek
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou mapka

ZMĚNA TERMÍNU KONFERENCE!
Vzhledem k usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 996, kterým se s účinností od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 zakazují hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, jsme nuceni přesunout konferenci na nový termín:
16. - 17. 6. 2021 - středa a čtvrtek

Téma konference:
STANDARDY VODÁRENSKÝCH JÍMACÍCH OBJEKTŮ A OCHRANY JÍMANÉ VODY

 

Cíle konference: 

Renesance vodárenské hydrogeologie, kterou jsme společně před několika lety nastartovali, nás postupně přivádí k poznání skutečného stavu jímacích objektů podzemní vody využívaných pro vodárenské účely. Ta poznání, ke kterým nám napomohly i poslední „suché“ roky, mají tři podoby. Ta první, nejpříznivější, nám ukazuje stav jímacích objektů, o které je průběžně pečováno, tzn., že stav objektů je kontrolovaný, závady se průběžně odstraňují, pořizují se data o množství čerpané vody, o stavu hladiny podzemní vody a o její jakosti a především se tato data průběžně vyhodnocují a archivují. Ta druhá nastává zpravidla v případě, že něco „nefunguje“. Zde prostřednictvím pasportů, TV prohlídek, testovacích prací typu karotáží, čerpacích zkoušek, laboratorních analýz a zpravidla i terénního průzkumu okolí jímacích objektů dojdeme k poznání, že závada je odstranitelná. Objekt lze vyčistit, opravit, rekonstruovat či jinak zprovoznit tak, že dobu dalšího provozu jímacího objektu lze protáhnout minimálně na několik desítek let. Ta třetí, a není to bohužel výjimečné, nastává tehdy, kdy prohlídkou či souborem testovacích prací dojdeme k poznání, že obnova jímacího objektu, která by významně prodloužila jeho životnost, možná není a bude nezbytné vybudovat objekt nový. Pokud nepřistoupíme k jinému řešení, například k napojení spotřebiště na nějakou blízkou vodárenskou soustavu.

 

A jsme u prvního merita 7. ročníku naší konference. Chceme Vám ukázat příklady řešení všech tří variant stavů jímacích objektů s tím, že považujeme za nutné představit Vám zatím „nepsané“ standardy jímacích objektů podzemní vody určených pro veřejnou potřebu, které by měly být vodárenskými společnostmi dodržovány.

     

A to druhé meritum? Máme přes 15 000 ochranných pásem vodních zdrojů a jen malý zlomek má náležitosti vyplývající z § 30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Důvodem může být i skutečnost, že prováděcí vyhláška vyšla o 2 roky dříve než zmiňovaný zákon. Na příkladech si ukážeme, že i v těch nejsložitějších podmínkách je možné někdejší pásma hygienické ochrany změnit na ochranná pásma vodních zdrojů a přizpůsobit je současným podmínkám. A není třeba se bát zveličovaných informací o vysokých náhradách vlastníkům nebo nájemcům pozemků, protože ti jsou znečišťovatelé a jak známo, znečišťovatel platí. Prostě i ochranná pásma vodních zdrojů musí mít standardy. Seznámíme Vás s nimi!  

 

A ještě jeden bonus. Roky práce nás sice přesvědčily, že kdo chce, dokáže poznatky získané na našich setkáních aplikovat ve své praxi, ale často chybí právní či metodická podpora nadřízených orgánů. Proto bychom 7. ročník naší konference rádi zakončili usnesením či výzvou adresovanou MZe a MŽP, týkající se standardů vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody. Vodárenství je potřebuje! 


PROGRAM KONFERENCE:

21. 10. 2020 středa

8,30 – 10,00 Příjezd, prezence, ubytování / Občerstvení
10,00 – 10,30 Zahájení konference a projevy hostů

1. přednáškový blok: Standardy vodárenských jímacích objektů

10,30 – 10,50 RNDr. Svatopluk Šeda:         
Proč je třeba stanovit standardy vodárenských jímacích objektů

10,50 – 11,20 JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.:            
Legislativní standardy vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody

11,20 – 11,40 Miloš Svoboda:
Technologie rotačně-příklepového vrtání vodárenských vrtů a její limity

11,40 – 12,00 Ing. Jaroslav Sedláček:
Technologie rotarového vrtání vodárenských vrtů a její limity

12,00 – 13,30 Oběd

13,30 – 14,00 Ing. Dalibor Slavík:
Technologie náběrového, šnekového a kombinovaného vrtání vodárenských vrtů

14,00 – 14,30 Ing. Irena Šupíková, Ph.D.:
Regenerace vodárenských vrtů – diagnostika a cílená regenerace

2. přednáškový blok: Standardy ochrany vodárensky využívané podzemní a povrchové vody

14,30 – 15,00 RNDr. Svatopluk Šeda:
Současný stav OPVZ a jak nastavit jejich standardy

15,00 – 15,30 Jaroslava Nietscheová:
Návrhy na ústavní ochranu vod                                

15,30 – 16,00 Občerstvení

16,00 – 16,30 RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., Ing. Anna Hrabánková:
Zásady ochrany hlubších zdrojů podzemních vod

16,30 – 17,00 Ing. Jakub Medek, Mgr. Petr Ferbar, Ing. Luděk Rederer:
Ochranná pásma vodárenských nádrží z pohledu správce povodí


17,00 – 17,30 Prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.:
Alternativní řešení ochrany vodních zdrojů ve vztahu k plošné zemědělské činnosti


17,30 – 18,00 RNDr. Erika Beňáková:
Legislatíva Slovenskej republiky pri vyhľadávaní, prieskume a schvaľovaní zdrojov podzemných vôd


18,00 – 18,30 Mgr. Petr Nakládal:
Chaos v hydrogeologii


19,00 – 21,00 Večeře
Do 24,00 Společenský večer


22. 10. 2020 čtvrtek


3. přednáškový blok: Z hydrogeologického terénu i ze života 


9,00 – 9,20 Bc. Vojtěch Vinklárek:
Vliv počáteční vlhkosti horninového prostředí na vsakovací zkoušky


9,20 – 9,50 Doc. RNDr. Jan Pokorný CSc.:
Úloha lesa v oběhu vody a klimatu


9,50 – 10,10 Ing. Jan Reiter:
Studny, studánky a těžký boj s úřední mocí


10,10 – 10,40 Občerstvení


10,40 – 11,10 RNDr. Martin Procházka, Ing. Václav Tenenko:
Záchrana vrtů DC-1 a DC-4 v oblasti Děčínské termy


11,10 – 11,30 RNDr. Bohumil Svoboda CSc.:
Proč nám mizí podzemní voda ze studní


11,30 – 11,50 RNDr. Svatopluk Šeda:
Hydrogeologické „lahůdky“


11,50 – 12,30 Diskuze, přijetí usnesení a závěr konference

12,30 – 14,00 Oběd, odjezdy

 

Pořadatelé:
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.
FINGEO s.r.o., Choceň
STUDIO AXIS spol. s r.o., Praha

Odborná záštita:
Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Česká asociace hydrogeologů

Odborní garanti:
RNDr. Svatopluk Šeda
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.
Ing. Dalibor Slavík
Ing. Lubomír Fiedler


Organizační garant přihlášky a informace pro posluchače a prezentace:
STUDIO AXIS, spol. s r.o. - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 234 221 123 - 124
Fax: 234 221 125
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz
http://www.podzemni-vody.czMediální partnerství:

Vodovod.info

EnviWeb.cz


Cena pro posluchače:
Poplatek za účast na konferenci (bez ubytování) je 3.990 Kč včetně DPH 21 % za osobu a zahrnuje veškeré organizační výdaje, texty přednášek v elektronické formě, občerstvení o přestávkách, 2x oběd a 1x večeři.
Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme. Je možné vyslat náhradníka.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Cena za firemní prezentaci:
Poplatek za prezentaci firmy vlastním reklamním panelem je 4.990 Kč včetně DPH 21 % a zahrnuje pronájem místa pro umístění vlastního panelu, roletky apod. ve vstupní hale po oba dny konference. Poplatek nezahrnuje vstupné na konferenci.

V případě zájmu nám prosím zašlete závaznou objednávku s uvedením fakturačních údajů na náš e-mail: studio@studioaxis.cz
 

Ubytování:
Ubytování je možné přímo v místě konání a každý účastník konference si jej objednává a hradí individuálně:
Hotel Studánka****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 389 200 / E-mail: recepce@hotelstudanka.cz
http://www.hotelstudanka.cz/
Při objednávce ubytování je nutné nahlásit, že jste účastníci konference! Z kapacitních důvodů doporučujeme objednat si ubytování co nejdříve. Pokud to kapacita hotelu dovolí, lze se ubytovat již před konferencí.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.