zpět na seznam

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY /on-line/

odborný seminář

Datum a místo konání:
13. 4. 2021 - úterý - od 9 do 13 h
ON-LINE

Přednášející a obsah semináře:

Ing. Renáta Pintová Králová - Česká společnost pro stavební právo
Doc. Ing.arch. David Tichý, Ph.D. - UNIT architekti / Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy / Fakulta architektury ČVUT Praha
Spoluautoři Pražských stavebních předpisů.


Nové pražské stavební předpisy (PSP) - nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je účinné od 1. 8. 2016.

Významná novelizace PSP je účinná od 8. 11. 2018 - došlo ke změně v oblasti požadavků na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily.

 

  • Úvod a základní informace:

- obsah a struktura nařízení, koncepce předpisu

- hlavní změny oproti PSP 2014

- legislativní kontext, účinnost, přechodná ustanovení

- vztah k územně plánovací dokumentaci, vybrané pojmy

 

  • Územní předpisy (umísťování staveb):

- uliční čára, uliční prostranství, vztah k umisťování sítí technické infrastruktury

- stavební čára, umisťování staveb s ohledem na uliční a stavební čáru, odvozování ze stávající zástavby, územní studie

- výšková regulace (princip výškových hladin, určení výšky)

- odstupy staveb a odstupy staveb od hranice pozemku (princip požadavků, způsoby průkazu)

- požadavky na parkování (způsob výpočtu, základní počty stání, vázaná a návštěvnická stání, přepočet v území / minima a maxima)

- připojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu (základní přehled)

- regulace staveb pro reklamu a reklamních zařízení

 

  • Stavební předpisy (technické požadavky na stavby):

- struktura stavební části, srovnání s vyhláškou 268/2009 Sb.

- vztah nařízení a technických norem, způsob odkazování na normové hodnoty

- hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

- požadavky na oslunění a osvětlení

- ochrana proti hluku a vibracím

- bezpečnost a přístupnost při užívání

- zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
Konec semináře je orientační. 


Poplatek:
1.390,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží odkaz na STUDIJNÍ PODKLADY ZDARMA a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před akcí.