zpět na seznam

STAVBY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ /on-line/

odborný seminář

Datum a místo konání:
20. 4. 2021 - úterý - od 9 do 13 h
ON-LINE

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí

Včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku.
 

- stručný přehled relevantní legislativy EU

- stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.)

 • základní pojmy a instituty ve vztahu k předpisům na ochranu životního prostředí, ochrana veřejných zájmů v územním plánování, územním a stavebním řízení (1)

- posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.)

 • zjišťovací řízení, stanovisko EIA, tzv. coherence stamp (ověření případných změn záměru), specifika územního a stavebního řízení v případě EIA záměrů (2), posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – odchylky

- ochrana přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)

 • územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, kácení dřevin, krajinný ráz, územní a druhová ochrana přírody (včetně výjimek)

- ochrana zemědělské a lesní půdy (zákon č. 334/1992 Sb., zákon č. 289/1995 Sb.)

 • souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ZPF, odvody za odnětí
 • odnětí pozemků plnění funkcí lesa

- ochrana vod (zákon č. 254/2001 Sb.)

 • povinnosti stavebníků podle vodního zákona, specifický režim pro povolování vodních děl (3)

- další aspekty ochrany životního prostředí v případě staveb

 • ochrana ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)
 • nakládání s odpady podle nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.)
 • integrované povolení (zákon č. 76/2002 Sb.)
 • tzv. liniový zákon (zákon č. 416/2009 Sb.), jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny (4)

- tzv. rekodifikace stavebního práva

 • nejvýznamnější změny na úseku ochrany životního prostředí navrhované ve stavebním zákoně (sněmovní tisk č. 1008) i tzv. změnovém zákoně (sněmovní tisk č. 1009)
   

(1) Poslední významné změny byly předmětem novely (zákon č. 225/2017 Sb.) účinné od 1. 1. 2018.
(2) Poslední významné změny byly předmětem novely (zákon č. 326/2017 Sb.) účinné od 1. 11. 2017.
(3) Poslední významné změny byly předmětem novely (zákon č. 544/2020 Sb.) účinné od 1. 2. 2021.
(4) Poslední významné změny byly předmětem novely (zákon č. 403/2020 Sb.) účinné od 1. 1. 2021.

 

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Poplatek:
1.490,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před akcí.