zpět na seznam

STAVBY A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ /ON-LINE/

odborný seminář

Datum a místo konání:
29. 3. 2022 - úterý - od 9 do 13 h
ON-LINE

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí

Včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku.

 

 • stručný přehled relevantní legislativy EU
 • stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.)
  • základní pojmy a instituty ve vztahu k předpisům na ochranu životního prostředí, ochrana veřejných zájmů v územním plánování, územním a stavebním řízení
 • posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.)
  • zjišťovací řízení, stanovisko EIA, tzv. coherence stamp (ověření případných změn záměru), specifika územního a stavebního řízení v případě EIA záměrů (1)
  • posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – odchylky
 • ochrana přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.)
  • územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, kácení dřevin, krajinný ráz, územní a druhová ochrana přírody (včetně výjimek) (2)
 • ochrana zemědělské a lesní půdy (zákon č. 334/1992 Sb., zákon č. 289/1995 Sb.)
  • souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ZPF, odvody za odnětí
  • odnětí pozemků plnění funkcí lesa
 • ochrana vod (zákon č. 254/2001 Sb.)
  • povinnosti stavebníků podle vodního zákona, specifický režim pro povolování vodních děl (3)
 • další aspekty ochrany životního prostředí v případě staveb
  • ochrana ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb.)
  • nakládání s odpady podle nového zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb.)
  • integrované povolení (zákon č. 76/2002 Sb.)
  • tzv. liniový zákon (zákon č. 416/2009 Sb.), jednotné závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny (4)
 • tzv. rekodifikace stavebního práva
  • nejvýznamnější změny na úseku ochrany životního prostředí podle nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.) a tzv. změnového zákona (zákon č. 284/2021 Sb.) včetně informace o aktuálně navrhovaných změnách na úseku stavebního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí

 

(1) Poslední významné změny byly předmětem novely (zákon č. 284/2021 Sb.) účinné od 1. 8. 2021.

(2) Poslední významné změny byly předmětem novely (zákon č. 364/2021 Sb.) účinné od 1. 1. 2022.

(3) Poslední významné změny byly předmětem novely (zákon č. 544/2020 Sb.) účinné od 1. 2. 2021.

(4) Poslední významné změny byly předmětem novely (zákon č. 403/2020 Sb.) účinné od 1. 1. 2021.

 

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 13:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.

Akreditace:
Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.


Poplatek:
1.690,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.