zpět na seznam

VODNÍ ZÁKON /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
3. 5. 2022 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Seminář je již obsazen. Přihlaste se prosím na termín: 2. 6. 2022

Vzdělávací akce se mohou konat prezenčním způsobem při dodržování aktuálních nařízení Ministerstva zdravotnictví a vládních usnesení:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/


Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. - advokát specializující se na vodní právo a vodoprávní regulaci a vyučující vodní právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni
 

Školení je určené pro vlastníky a správce vodních děl, vodních toků, vodovodů a kanalizací, projektanty, vodoprávní úřady, úředníky samosprávy a dalším zájemce.

Seminář bude také zahrnovat informace o aktuálních i chystaných změnách v oblasti vodního hospodářství.

 

  • Základní zásady vodního práva a jeho souvislosti

(účel a předmět vodního práva, základní právní předpisy, vztah k souvisejícím právním oborům, základní pojmy vodního práva, základní vodoprávní vztahy, judikatura týkající se vodního práva)

 

  • Užívání a ochrana vod

(principy a druhy nakládání s vodami, práva a povinnosti oprávněných z nakládání s vodami, základní zásady, práva a povinnosti v ochraně vod, judikatura)

 

  • Vodní díla a správa vodních toků

(vymezení vodních děl ve veřejnoprávním i soukromoprávním smyslu, práva a povinnosti vlastníků vodních děl, pojem správy vodních toků, práva a povinnosti správců vodních toků, správa povodí a správci povodí, judikatura)

 

  • Základní zásady a průběh vodoprávního řízení

(základní zásady a průběh řízení o umisťování vodních děl, povolování nakládání s vodami a dalších činností, povolování vodních děl, základní právní předpisy, systém státní správy ve vodním hospodářství, kompetence vodoprávních úřadů a ČIŽP, sdílené kompetence MZe a MŽP a dalších ústředních vodoprávních úřadů, judikatura)

 

  • Ochrana před povodněmi a suchem

(základní zásady a postupy při ochraně před povodněmi a suchem, vztah ke krizovému řízení, plánování v oblasti vod, plány pro zvládání povodňových rizik, plány pro sucho, povodňové orgány a orgány pro sucho, judikatura)

 

  • Úplaty ve vodním hospodářství

(cenová regulace ve vodním hospodářství, platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí, poplatky za odběr podzemních vod, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, judikatura)
 

  • Správní trestání

(základní principy správního trestání ve vodním hospodářství, vymezení správních trestů a jednotlivých skupin skutkových podstat, kompetence vodoprávních úřadů a ČIŽP, judikatura)

 

Doporučené právní předpisy v platném znění:
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích);
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a požaduje vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Poplatek:
1.990,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Seminář je již obsazen. Přihlaste se prosím na termín: 2. 6. 2022