zpět na seznam

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - EIA /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
7. 2. 2023 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí
 

Seminář je včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku (JES = jednotné environmentální stanovisko).

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na proces EIA samotný a dále na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Součástí semináře budou také informace o aktuálních výkladech a judikatuře v oblasti EIA.

Účastníkům budou rovněž poskytnuty podrobnější informace o novém stavebním zákonu (zákon č. 283/2021 Sb.) a doprovodném tzv. změnovém zákonu, v rámci něhož byly provedeny významné změny v oblasti EIA i na dalších úsecích (ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu apod.). Oba zákony mají z větší části nabýt účinnosti k 1. 7. 2024.

Podrobněji bude též vysvětlen obsah vládního návrhu zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES), který je spolu s doprovodným tzv. změnovým zákonem aktuálně projednáván v Poslanecké sněmovně v rámci 2. čtení (sněmovní tisky č. 328 a 329). Objasněn bude zejména proces vedoucí k vydání JES, výkon státní správy na tomto úseku a související změny navrhované v zákoně č. 100/2001 Sb.

 

Obsah semináře:

 • účel a smysl EIA, charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice)
 • podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy
  • základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod.
  • předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování
  • zjišťovací řízení – postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení
  • dokumentace, posudek, veřejné projednání
  • stanovisko EIA – obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)
  • pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení apod.), soudní přezkum rozhodnutí
  • posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – odchylky
 • informace o významných změnách legislativy na úseku EIA v souvislosti s novým stavebním zákonem a s vládním návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku (JES)

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.
 
Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a vyplňte údaje pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Poplatek:
1.790,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Na seminář se již NELZE přihlásit.