zpět na seznam

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) A JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO (JES) /Praha/

odborný seminář

Datum a místo konání:
10. 10. 2023 - úterý - od 9 do 14 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí

 

Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základem právní úpravy v oblasti EIA je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.). Většina záměrů spadajících do režimu EIA je současně stavbami, proto jsou z hlediska jejich povolování důležitá i ustanovení stavebního zákona, zejména úprava územního a stavebního řízení.

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu EIA se zaměřením na proces EIA samotný a dále na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Součástí semináře budou také informace o aktuálních výkladech a judikatuře v oblasti EIA.

Účastníkům budou rovněž poskytnuty podrobnější informace o novém zákoně o jednotném environmentálním stanovisku (č. 148/2023 Sb.) a doprovodném tzv. změnovém zákonu (č. 149/2023 Sb.), kterými byly provedeny významné změny mj. na úseku EIA. Oba zákony mají z větší části nabýt účinnosti k 1. 7. 2024.

V rámci výkladu o jednotném environmentálním stanovisku (JES) bude objasněn zejména proces vedoucí k vydání JES, výkon státní správy na tomto úseku a související změny provedené v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí.

 

 • přehled právních předpisů týkajících se EIA, stručná charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice)
   
 • podrobný výklad základních prvků EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy
  • základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost, podlimitní záměry apod.
  • předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování
  • zjišťovací řízení – postup, právní forma závěru zjišťovacího řízení
  • dokumentace, posudek, veřejné projednání
  • stanovisko EIA – obsah, platnost včetně mechanismu prodlužování doby platnosti, ověřování změn záměru (verifikace)
  • pravidla pro postup v tzv. navazujících řízeních (územní řízení, stavební řízení apod.), soudní přezkum rozhodnutí
  • posuzování vlivů záměrů s možnými vlivy na lokality soustavy Natura 2000 – odchylky
    
 • jednotné environmentální stanovisko
  • vztah JES k EIA a k řízením podle nového stavebního zákona
  • proces vedoucí k vydání JES, výkon státní správy na tomto úseku

 

 • další aktuální změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (distanční veřejné projednání, mezistátní navazující řízení apod.)

 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a vyplňte údaje pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Poplatek:
1.990,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.