zpět na seznam

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ /Olomouc/

odborný seminář

Datum a místo konání:
3. 12. 2024 - úterý - od 9 do 14 h
Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc MAPKA

Tento seminář se koná také dne 26. 11. 2024 v Praze

Přednášející a obsah semináře:
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. - advokát specializující se na vodní právo a vodoprávní regulaci a vyučující vodní právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni

Od 1. 7. 2024 platí pro povolování vodních děl nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. a změny jím provedené v zákonech souvisejících – vodním zákoně, zákoně o vodovodech a kanalizacích a dalších, včetně nového zákona o jednotném environmentálním stanovisku č. 148/2023 Sb. Změn není málo a k tomu pomalu a postupně přistupuje i digitalizace povolovacích procesů. Nakonec se před 1. 7. 2024 podařilo dokončit a vydat ve Sbírce zákonů prováděcí právní předpisy.
Změny v postupech povolování vodních děl jsou poměrně zásadní, když nový stavební zákon zejména zrušil kompetenci vodoprávních úřadů jako speciálních stavebních úřadů a sjednotil dřívější územní a stavební řízení do jednoho řízení o povolení záměru. Toto se samozřejmě promítá rovněž do přípravy a povolování vodních děl a postupů podle vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích.
Vedle toho od 1. 7. 2024 postupně nabývá účinnosti havarijní novela vodního zákona, která upravuje postupy při řešení havárií, postupné plnění registru výpustí a přípravu na kontinuální sledování odpadních vod obsahujících (zjednodušeně) kyanidy a těžké kovy od 1. 7. 2026. I té bude na semináři věnována pozornost.

 

  • Představení základních východisek, pojmů a postupů nového stavebního zákona, přechodná ustanovení

(postup přípravy nového stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména zákona o jednotném environmentálním stanovisku, geneze základních východisek a jejich představení, představené nových pojmů, jednotlivých druhů staveb a postupů nového stavebního zákona a jejich dopad do povolovacích postupů ve vodním hospodářství, postupy v přechodném období a jeho nabíhání, aplikace přechodných ustanovení)

  • Představení základních východisek, pojmů a postupů nového stavebního zákona, přechodná ustanovení

(postup přípravy nového stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména zákona o jednotném environmentálním stanovisku, geneze základních východisek a jejich představení, představené nových pojmů, jednotlivých druhů staveb a postupů nového stavebního zákona a jejich dopad do povolovacích postupů ve vodním hospodářství, postupy v přechodném období a jeho nabíhání, aplikace přechodných ustanovení)

 

  • Změny v územním plánování

(základní východiska v územním plánování, základní vztahy mezi jednotlivými druhy územně plánovací dokumentace a podpůrnými dokumenty, základní práva a povinnosti jednotlivých aktérů v územním plánování, speciality pro vymezování vodních děl)

 

  • Úprava vztahů v území – plánovací smlouvy a vyjadřovací činnost vodáren

(zavedení plánovacích smluv, jejich úprava, strany, pravidla a vymahatelnost, základní východiska vyjadřovací činnosti vodáren, práva a povinnosti vodáren při vyjadřování a jejich postavení v povolovacích procesech, náležitosti žádostí o vyjádření a vyjádření samotných)

 

  • Změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami

(představení změn v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se záměrů vodních děl a souvisejícího nakládání s vodami, postavení stavebníka vodního díla a obsah žádosti o povolení záměru a dalších podkladů)

 

  • Jednotné environmentální stanovisko

(představení nové úpravy závazných stanovisek a jednotného environmentálního stanoviska, jeho základní principy, obsah a náležitosti jednotného environmentálního stanoviska a postup žádosti o vydání)

 

  • Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, výkon státní správy, změny v postavení vodoprávních úřadů a správců povodí, informační systémy, kontrola a soudní přezkum

(Představení souvisejících změn vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, změny ve výkonu státní správy v souvislosti se zrušením kompetencí vodoprávních úřadů a správců povodí při povolování vodních děl, vliv na povolování nakládání s vodami a další změny, zavádění nových informačních systémů veřejné správy (portál stavebníka, národní geoportál územního plánování a dalších), kontrola nad vodními díly ze strany stavebních úřadů a pravidla soudního přezkumu rozhodnutí podle nového stavebního zákona)
 

Program:

08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a vyplňte údaje pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Poplatek:
1.990,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.

Uzávěrka přihlášek:
Nejpozději 7 dní před akcí nebo při naplnění kapacity sálu.


Přihláška pro posluchače s podmínkami účasti:
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA pouze na tuto akci.