Úvodní strana

 

STUDIO AXIS, spol. s r.o. je specialista na vzdělávání v oboru stavebnictví a architektury. Od roku 1994 pořádáme školení, semináře, kurzy, konference, výstavy, prezentace, odborné exkurze a stavební poradenství.

Naše akce jsou akreditovány jako celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) a ČKA (Česká komora architektů). Vlastníme také akreditaci Ministerstva vnitra ČR pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Každému účastníkovi našich školení vystavujeme "Osvědčení o absolvování".

Nejbližší vzdělávací akce

 • 3.9.2024PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.
 • 1.10.2024NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON /Praha/Seminář bude věnován nové právní úpravě stavebního práva - zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě představované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, informace budou podány také o souvisejících právních předpisech.
 • 8.10.2024ZKUŠENOSTI PORADCE PŘI ZAVÁDĚNÍ A UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY PODLE ČSN EN ISO 9001 U FIREM /Praha/Proč systém kvality podle ISO 9001 zavádíme. Správně zavedený systém jako efektivní nástroj zvyšování kvality a snižování nákladů. Klíčové poznatky pro úspěšné zavedení a realizaci systému kvality. Příklady z praxe při zavádění a realizaci systému kvality.
 • 12.11.2024ŠKOLENÍ PRO TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, STAVEBNÍ DOZOR A STAVBYVEDOUCÍ /Praha/Technický dozor stavebníka - investora (TDS/TDI), stavební dozor a stavbyvedoucí a jejich pracovní náplň v celém procesu výstavby včetně dopadu nových právních předpisů. Dozor na stavbě podle stavebního zákona. Vady díla. Vedení stavebního deníku. Používání výrobků. Autorský dozor a odpovědnost projektanta atd. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor stavebníka (investora) povinností.
 • 26.11.2024NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ /Praha/Nový stavební zákon a změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami. Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Změny ve výkonu státní správy a v územním plánování. Jednotné environmentální stanovisko a další novinky.
Nabídku vzdělávacích akcí na 2. pol. roku 2024 najdete ZDE

Aktuality

 • Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT

  Další přípravu na autorizace ČKAIT pořádáme 3. 9. 2024. Účastníci obdrží ZDARMA otázky ke zkoušce, rozsáhlé studijní materiály a osvědčení o absolvování. Přednášejí dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

 • Seminář "Nový stavební zákon a jeho dopady ve vodním hospodářství"

  Praha 6. 6. 2024: Nový stavební zákon a změny v přípravě, povolování a dalších postupů týkajících se vodních děl a nakládání s vodami. Související změny vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích. Změny ve výkonu státní správy a v územním plánování. Jednotné environmentální stanovisko a další novinky.

 • Seminář "Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče"

  Praha 30. 5. 2024: Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

 • Seminář "Nový stavební zákon" účinný od 1. 1. 2024

  Seminář na nový stavební zákon pořádáme dne 11. 4. 2024 v Praze a dne 16. 5. 2024 v Olomouci. Obsahem bude nová úprava stavebního práva - zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně základních změn oproti dosavadní právní úpravě.

 • Konference "Podzemní vody ve vodárenské praxi 2024"

  Tématem 9. ročníku bude rekapitulace vodárenské hydrogeologie za 10 let od první konference konané v ČR na toto téma. Konference se koná 24. - 25. 4. 2024 v Hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou. Podrobný program přednášek je zveřejněn na webu.