zpět na seznam

ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH /Olomouc/

odborný seminář

Datum a místo konání:
30. 5. 2023 - úterý - od 9 do 14 h
BEA campus, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc mapka

Přednášející a obsah semináře:

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. - advokát specializující se na vodní právo a vodoprávní regulaci a vyučující vodní právo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni

 

Školení je určené pro vlastníky a provozovatele vodovodů a kanalizací, vodoprávní úřady, samosprávy, projektanty a dalším zájemce.

Seminář bude také zahrnovat informace o aktuálních i případně chystaných změnách v oblasti vodovodů a kanalizací.
 

  • Základní východiska právní úpravy vodovodů a kanalizací

(základní zásady právní úpravy vodovodů a kanalizací a její souvislosti, právní úprava služeb dodávky vody a odvádění odpadních vod, oprávnění k provozování, judikatura)
 

  • Vymezení základních vztahů v oboru vodovodů a kanalizací

(osoby vlastníka, provozovatele a odběratele, jejich vztahy provozní, provozně související a odběratelské, související práva a povinnosti, cenotvorba cen za vodu – vodné a stočné, ceny za pitnou vodu předanou a odpadní vodu převzatou, judikatura)
 

  • Výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací a krizové situace

(výkon státní správy a dozoru na úseku vodovodů a kanalizací, přestupky v oblasti vodovodů a kanalizací, krizové situace zásobování vodou, omezení v případě sucha či jiných veřejných zájmů a veřejná služba)

 

Doporučené právní předpisy v platném znění:

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích);

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon);

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

- zákon č. 526/1990 Sb., o cenách;

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich;

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;

- judikatura Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu.

 

Program:
08:30 - 09:00 Prezence posluchačů
09:00 - 14:00 Přednášky
Konec semináře je orientační.


Akreditace:
Akce je součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
Akce je také akreditována u MV dle zákona č. 312/2002 Sb. pro průběžné vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. V přihlášce prosím uveďte, zda je přihlašovaná osoba úředníkem podle § 2 odst. 4 a vyplňte údaje pro vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu.

Poplatek:
1.990,-Kč za osobu včetně DPH.
Každý účastník obdrží ZDARMA STUDIJNÍ PODKLADY a OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ.